1. หลักสูตรของ KingMath มุ่งเน้นการสร้างทักษะ C.U.R.P. ได้แก่ ความสามารถในการคำนวณ (Computation)ความเข้าใจ (Understanding) การเชื่อมโยงและหาเหตุผล (Reasoning) และการแก้ปัญหาผ่านโจทย์ (Problem Solving) ของ KingMath ที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี

2. หลักสูตรของ KingMath มีวิธีการอธิบายเป็นลำดับขั้นตอนที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจพื้นฐานคณิตศาสตร์ได้ง่ายและมีโจทย์ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน

3. หลักสูตรของ KingMath มีเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา 38 เทคนิคที่นักเรียน KingMath ได้รับการฝึกฝนนำไปแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

4. มีหลักสูตร 5 ระดับ เหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียน

5. มีการประเมินระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนทุกระยะเพื่อรายงานจุดแข็งจุดอ่อนทั้งทางด้านสาระและทักษะคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาได้ถูกต้อง

6. มีหนังสือและเทคนิคประกอบมากมายหลากหลาย เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน