ร่วมบ่มเพาะต้นกล้า  
 
คุณสมบัติผู้ลงทุน
ขั้นตอนการสมัคร
หน้าที่สถาบันพัฒนาทักษะ
ความคิดเห็น
 
 
 
 
     
 
 

คุณสมบัติผู้ลงทุน


 

                ธุจกิจนี้ประสบความสำเร็จแน่นอน หากคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
 • รักงานบริการ เสียสละ ปรารถนาดีต่อนักเรียน
 • มุ่งมั่นและมีเวลาดูแลสถาบันได้เต็มเวลา
 • ไม่ดำเนินการทำธุรกิจที่มี Conflict กับหลักสูตรและการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบสูง ห่วงคุณภาพ และภาพลักษณ์ตนเอง
 • มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
 • มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบัน
 • มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ

                สถานที่เหมาะสมในการเปิดสถาบัน
 • ขนาดเหมาะสมและกว้างพอเพียงกับจำนวนนักเรียน
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวก
 • มีที่จอดรถพอเพียง
 • เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย อากาศถ่ายเท แสงสว่างพอเพียง มีห้องน้ำสะอาด
 • สถาบันสามารถเป็นห้องเช่าภายในอาคาร ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย
 • ทุกสถานที่ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากสถาบันก่อนเปิดทำการ
 

หน้าที่สถาบันพัฒนาทักษะ


 
ผู้บริหาร
ดูแลและบริหารจัดการสถาบัน นักเรียนและครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สนับสนุนครูและนักเรียนให้มีความรู้ด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสถาบันให้เป็นที่ยอมรับนับถือต่อสาธารณชน
รักษาและสร้างภาพพจน์ที่ดีของ King Math

 ครูผู้สอน

หมั่นเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านคณิตศาสตร์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างกำลังใจและสร้างความมุ่งมั่นให้กับนักเรียน เสริมสร้างความรู้และศักยภาพให้กับนักเรียน บันทึก วิเคราะห์ ติดตาม และช่วยเหลือการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน

 

ขั้นตอนการสมัครและ หลักฐานการสมัคร


ขั้นตอนการสมัคร

รายละเอียด :

    1.     สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งข้อมูลในใบสมัครมาที่ info@edupark.co.th หรือ ยื่นใบสมัครได้ที่
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ในวันและเวลาทำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-748-3330
    2. นัดพูดคุยรายละเอียด
    3. ตรวจสอบสถานที่ ที่ต้องการเปิดสถาบัน
    4. พิจารณารายละเอียดของสัญญา
    5. ชำระค่าธรรมเนียม
    6. อบรมและวางแผนการเปิดสถาบัน


ดาวน์โหลดในสมัคร


หมายเหตุ : ข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครเป็นข้อมูลที่ไม่อาจนำไปเผยแพร่ก่อนที่จะได้รับอนุญาตกรุณากรอกข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อทาง บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จะได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้สิทธิ์การใช้ระบบการเรียนการสอนของ King Math แบบฟอร์มนี้ยังมิได้ถือว่ามีข้อผูกพันใดๆ ระหว่าง ผู้สมัคร กับ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัดหลักฐานประกอบการสมัคร

(จะทำการขอในภายหลัง)
  1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประกอบการ
  3. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรถ (ถ้ามี)
  4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบการ
  5. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า
  6. หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรส และผู้ค้ำประกัน
  7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของผู้ประกอบการ พร้อมของคู่สมรส
  8. หนังสือจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรอง บริคณห์สนธิ ทะเบียนผู้ถือหุ้น
  9. ใบจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
  10. งบการเงินย้อนหลัง Statement หลักฐานการฝากเงินกับธนาคาร
  11. รูปถ่ายหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เปิดดำเนินการ

         หมายเหตุ :               
 • กรณีบุลคลธรรมดาใช้เฉพาะข้อ 1,2,3,4,5,6,11
 • รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ㆍชื่อ - นามสกุล กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
ㆍอีเมล์ กรุณากรอกอีเมล์
ㆍเบอร์โทรศัพท์(มือถือ) กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
ㆍข้อความ กรุณากรอกข้อความ
 
 

 

 
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
เลขที่ 3 ซอย 23 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250

โทร : 02-747-3800 แฟกซ์ : 02-747-3890
E-mail : info@edupark.co.th
  Family Site :

Edu Park FAMILY SITE
Academic Council Corporation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Copyright(c) 2008 Edupark.Co.,Ltd. ALL Rights Reserved