เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณและเข็มเสมาคุณูปการ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ที่สนับสนุนงานของกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงานวิชาการ งานวิจัย งานบุคคล การสนับสนุนองค์ความรู้

โดยมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวชเป็นประฐานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 120 ปี ณ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมแสดงความยินดีด้วย