ประวัติคิงแมทส์      คิงแมทส์คือหลักสูตรที่เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีใต้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และได้รับความเชื่อถือสูงจากผู้ปกครอง โดยผลการวิจัยจากสถาบัน PISA(Program for International Student Assessment) และ TIMSS (Trend in International Mathematic Science Study) จัดอันดับความสามาถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของประเทศเกาหลีว่าเป็นอันดับ 1 ของโลก
      

หลักสูตร KingMath ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย Mr. Myung Jun Parkจบการศึกษาจาก Seoul National University of Educationอาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์มาตลอดชีวิต สามารถสร้างเด็กอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์มาแล้วมากมายมีนักเรียน 200,000 คนต่อปีในประเทศเกาหลีเรียนคิงแมทส์ จาก1200 สาขาทั่วประเทศและขยายสาขาไปในอีกหลายประเทศ อาทิ อเมริกาเหนือ, ออสเตรเลีย, เยอรมัน, อังกฤษ, แคนาดา,จีน, ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย


  "เด็กมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตทุกวัน พวกเขาเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เราตระหนักถึงความเฉลียวฉลาด มุมมองความคิด และจุดยืนของเด็กของเราทุกคน เราคาดหวังว่าเด็กๆ ของเราจะไม่ ก้าวเดินอย่างเชื่องช้าและเติบโตอย่างไร้จุดหมาย แต่เราจะดูแลเด็กๆ ให้เติบโตด้วยความรับผิดชอบในด้านการศึกษาจากเรา"  
Myung Jun Park
Founder
 
 • 1993 เปิดสถาบัน KingMath เริ่มจัดพิมพ์หนังสือ สำหรับชั้นประถม
 • 1995 เริ่มผลิตหนังสือภายใต้ชื่อ Wang จัดพิมพ์ชุดหนังสือระดับประถม
 • 1996 จัดทดสอบ KingMath ระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรก
 • 1997 เปิดสำนักงานใหญ่ เริ่มขยายสาขาแฟรนไชส์
 • 1999 ก่อตั้งสถาบัน Korean Math Study Evaluations Institute จัดทดสอบ KME ครั้งแรก
 • 2000 จัดพิมพ์ชุดหนังสือ KingMath ระดับมัธยมต้น (Dodo, Rula, High) จัดตั้งกลุ่มบริษัทใหม่
  ในนาม EduWANG Corp.
 • 2001 จัดการทดสอบ KingMath Contest ครั้งที่ 4 จัดทดสอบ Korean Math Contest (KME) ครั้งที่ 4 ร่วมกับพันธมิตร จัดพิมพ์หนังสือ Math-Academy สำหรับนักเรียนมัธยมต้น
 • 2002 จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 5 ร่วมกับพันธมิตร
 • 2003 จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 6 ร่วมกับพันธมิตร จัดพิมพ์ชุดหนังสือ สำหรับทุกวิชา
 • 2004 จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 8 ร่วมกับพันธมิตร เปิดตัว ธุรกิจ Home School สำหรับเด็ก (IGENI Zone)
  จัดตั้งบริษัท EduWANG USA จัดพิมพ์ Munjangje Teukkang จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 10 ร่วมกับพันธมิตร จัดทดสอบ ระดับชาติครั้งที่ 8 จัดพิมพ์ "EduWANG Classes for Gifted Children"
 • 2005 เปิด KingMath Classes Question Bank Service จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 12 จัดทดสอบ ครั้งที่ 7 สำหรับสมาชิก จัดทดสอบ ครั้งที่ 9 ระดับชาติ จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 13
 • 2006 จัดทดสอบ KME ครั้งที่ 14 จัดทดสอบ ครั้งที่ 8 สำหรับสมาชิก จัดทดสอบ ครั้งที่ 10 ระดับชาติ
  เปิดสาขา แคนาดา และนิวยอร์ก
 

      จากผลสำเร็จดังกล่าวบริษัท เอดู พาร์คจำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ และการสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์จึงทำความร่วมมือกับ บริษัท เอดู วัง จำกัด รับสิทธิเป็นผู้เผยแพร่หลักสูตรนี้ในประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ของเด็กไทยให้สูงขึ้นสู่ระดับมาตรฐานสากลรวมทั้งอบรมยุทธวิธีในการแก้ปัญหาให้คุณครูสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป ใช้จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 
 

Woongjin Thinkbig Co.,Ltd.
   

      ปัจจุบันคิงแมทส์อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Woongjin Thinkbig Co.,Ltd.(Global Educational Business) ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจการศึกษาในประเทศเกาหลีมากว่า 30 ปีดำเนินธุรกิจด้าน Institute Biz, On-line Biz, และ Educational Material & Service Biz โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (Great Company) ภายใต้ปรัชญาทางการดำเนินธุรกิจ "Tto-tto Sarang (Love and love more)"และปรัชญาทางการศึกษา "การเรียนรู้ที่ดีสร้างคนที่ยิ่งใหญ่ (Honest learining, Great Person)"ผ่านการกลยุทธ์ทางการตลาด 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การมีเนื้อหาที่ดีที่สุด (Valuable contents) การทำงานที่ดีที่สุด (Smart solution) และการใช้ใจในการทำงาน (Communication of Heart)

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธานวิสัยทัศน์(Vision)
      เป็นสถาบันนำความรู้ที่เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้เท่าทัน
และมีความสามารถทัดเทียมในระดับสากล


พันธกิจ (Mission)
     สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพให้กับผู้เรียนด้วยหัวใจของความทุ่มเทและเสียสละของผู้สอน
ใช้สื่อการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงจากต่างประเทศ นำเสนอด้วยวิธีการที่มีความแตกต่างและหลากหลายอย่างล้ำสมัย
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และมีความสามารถทัดเทียมสากล

ปณิธาน (Aspiration)
     มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ บ่มเพาะเยาวชนให้มีความสามารถและเชี่ยวชาญความรู้ เพื่อให้เติบโตก้าวเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาด และเป็นส่วนผลักดันในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอนาคต

รางวัลเกียรติยศ


รางวัลและความภาคภูมิใจที่เราได้รับ
2012/ รับเข็มเสมาคุณูปการ
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
 

2012/ Thailand Franchise Quality Award 2012
หนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์
 
 

รางวัลที่ได้รับจากประเทศเกาหลี2008 Won the Korea Brand Grand Prize Chosen by Prime minister
Won the Prize for the Company of Korea
Won the Grand Prize for the Korea Franchise
   
2007 Won the Prize for the Best Education Company Chosen by Parents
Won the First Prize in Korean Educational Industries (Hankuk Ilbo)
Won the Grand Prize for Brand of the Year
   
2006 Won the First Prize in Educational Brands (Hankuk gyungje Shinmun)
  Won the First Prize in Korean Educational Industries (Hankuk Ilbo)
  Won the Prize for the Innovative Management
(SSIST :Seoul School of Integrated Science &Technology )
Won the First Prize in Korean Executives in 2006 (Choseon Ilbo)
   
2005 Won the First Prize in Korean Educational Industries (Hankuk Ilbo)
   
2004 Won the First Prize in Educational Brands (Hankuk gyungje Shinmun)
Won the First Prize in Korean Educational Industries (Hankuk Ilbo)
   
2003 Won the First Prize in Korean Educational Industry (Hankuk Ilbo)
Won the First Prize in Korean Educational Industry (Hankuk Ilbo)
   
1990-2000 Won the Prizes of the best National KingMath Instructor in running 11 years
   
1989 Produced the First Prize Winner of International Olympiad
   
     


   บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
เลขที่ 3 ซอย 23 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250

โทร : 02-747-3800 แฟกซ์ : 02-747-3890
E-mail : info@edupark.co.th
  Family Site :

Edu Park FAMILY SITE
Academic Council Corporation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Copyright(c) 2008 Edupark.Co.,Ltd. ALL Rights Reserved